۱۳۹۱ اسفند ۱۸, جمعه

اتحاد برای ایران وایران برای همه ایرانیان می باشد

در طول سه سال گذشته جمیع اقدامات حکومت اسلامی  ، نشان از نقض آشکارای حقوق اولیه بشردر ایران می باشد و تمام دول دنیا به وقیح بودن این رژیم پی برده اند و متوجه گردیده اند که در صورت سازش با حکومت اسلامی  خشم ابدی ملت ایران را برای خود خواهند خرید.
امروز تمام مردم ایران در داخل و خارج کشور از هر گروه ودسته و حزب به اهمیت اتحاد و باهم بودن در زیر کلمه مقدس ایران پی برده و نیاز به تشکیل شورای ملی را در اولویت مبارزات خود قرار داده اند .
در اینجا لازم است که تاکید کنیم که از نظر کمپین سفارت سبز  ایران یعنی کرد، بلوچ ، ترک ، فارس ، لر، ترکمن و عرب  چیزی که سران حکومت مذهبی واستبدادی فعلی ایران سالها برتفرقه وجدائی آنها ازهم کوشیده وبا خرج سرمایه های ملی کشور آنرا تبلیغ کرده اند و باعث خرابی و ویرانی ایران گردیده اند.
امروزتمام مخالفان حکومت اسلامی در پرتوی جنبش سبزملت ایران به یک اتحاد برروی خواستهای  حداقلی خود رسیده اند که می توان دراینجا به برخی ازآنها که درمنشور شورای ملی درج گردیده اشاره کرد :  تمامیت ارضی ایران ، دموکراسی ، عدالت ،آزادی بیان ،آزادی زندانیان سیاسی و جدائی دین از سیاست .
درواقع نکته مهم واستراتژی جنبش سبزهمانا قراردادن تمام رنگها درکنارهم همچو رنگین کمان  می باشد .شایان ذکر است اولین نکته ای که دموکراسی به ما می آموزد:  تحمل یکدیگر با هر فکر و اندیشه و ایدئولوژی است ولذا اتحاد برروی حداقلها توسط گروه های اپوزیسیون حکومت وقت ایران و ایجاد شورای ملی ایرانیان این نقشه رژیم را که خواهان نفاق و تفرقه بین ما می باشد را باشکست مواجه کرده است.
پیام کمپین سفارت سبزامروزبه همه ایرانیان درداخل و خارج کشورفقط یک جمله است : «اتحاد برای ایران وایران برای همه ایرانیان می باشد.»    
متن سخنرانی محمد رضا حیدری
سخنگوی کمپین سفارت سبز 
در دانشگاه جورج واشینگتن
07.03.2013


Statement by Mr. Mohammad Reza Heydari
Baroness Morris, My Lords, Ladies and Gentlemen,
In the last 33 years, all the actions of the Islamic Republic indicate to obvious violations of basic human rights in Iran and finally during the events of the electoral coup d’état ofJune 2009, the public rage overflew and different intellectual, ideological and ethnicschools in form of a people’s ‘rainbow’ (including the Green Movement) gathered andconsolidated around an axis of minimal demands. Eventually, after one and a half years ofactions and planning all the above have joined the call for National Council of Iran inorder to liberate the Iranians from Islamic Republic dictatorship.
This welcoming process has shown that not everyone in the body of Iran’s government sympathises with the regime and a majority of them are against the Islamic Republic and
formation of a democratic alternative has caused their open and apparent separation from
the regime. These are freedom-loving Iranians who, in exile, have come to defending the
process of forming the National Council of Iran and they are expecting the support of the
international community for this council in order to strengthen their determination in
struggle against the Islamic Republic.
The ‘Green Embassy Campaign’ is a small member of this great ‘rainbow’ of Iranian nation
that from its outset due to the following contents of the proposed charter of the National
Council of Iran decided to join it. Those contents are: Iran’s sovereignty, democracy,
justice, freedom of speech, separation of religion and state, abolishing political
imprisonment, torture and capital punishment, abiding by all international rules and
standards to protect the environment and finally a total avoidance of violence and war.
The message of the ‘Green Embassy Campaign’ to all Iranian compatriots inside or outside
Iran is: “Solidarity and Freedom for Iran and Iran for All Freedom-loving Iranians”.
Read more

توطئه جدید حکومت اسلامی برای خنثی کردن برنامه فرایند تشکیل شورای ملی ایران

بر اساس اطلاعات بدست آمده از همکاران کمپین سفارت سبز در داخل و خارج کشور بر مبنای یک گزارش خیلی محرمانه که از سوی نهادهای امنیتی حکومت اسلامی تهیه و در اخیتار بیت رهبری نظام اسلامی قرار کرفته است. به صراحت عنوان گردیده، که تنها آلترناتیوهای موجود، که قابلیت ایجاد تحرک ،در میان اقشار مختلف مردم را دارا می باشند و می توانند برای ثبات جمهوری اسلامی ،خطر آفرین باشند ،عبارتند از : 

الف ) شورای ملی ایران ، که هم اکنون فرایند تاسیس آن، با اعلام  فراخوانی در حال انجام بوده و محوریت آن، با رضا پهلوی و برخی از عناصر جدا شده ازنظام جمهوری اسلامی می باشد.
ب) گروه مجاهدین خلق، که البته دارای پایگاه مردمی در داخل و خارج نبوده و فقط به لطف پول های رژیم صدام حسین توانسته اند. تشکیلات خود را تاکنون منسجم نگهدارند .تنها می توانند وسیله ای در دست دول خارجی جهت تحمیل رژیمی وابسته بعنوان جایگزین نظام عمل نمایند .
با توجه به این خطر بالقوه ،کمیته مشترک مسئول ،شامل وزارت خانه های امور خارجه ،ارشاد،اطلاعات با همکاری سپاه باید تدابیر زیررا  اتخاذ  و اقدام نماید:
۱- باید با انجام اقدامات لازم از نزدیک شدن وهمراه گردیدن این دو تشکل به هم  جلوگیری بعمل آید. البته تضادهای  بین آنها ونیز اقدامات نیروهای نظام در داخل و خارج از کشور، سبب گردیده است ،که تاکنون مانع ازاین مهم یعنی اتحاد این دو گردیده وباید به این برنامه ها در همین راستا کماکان ادامه داده شود . 
۲- با تهیه فیلم ها و برنامه هائی همچون الماس فریب و مثلث ، برخی گروه های کوچک اپوزیسیون ، که نزد اذهان عمومی در داخل و خارج از کشور، شناخته شده نبوده و همچنین در عرصه حرکت اعتراضی مردم نمی توانند موثرواقع شوند را  تبلیغ ومطرح کرد. تا از یک سو مانع محبوبیت شورای ملی و اتحاد اپوزیسیون حول آن گردیده  و از سوی دیگر نسبت به تخریب و ترور شخصیت عناصرو افرادی که از ادامه همکاری با حکومت اسلامی خوداری کرده اند وهم اکنون  با گروه های اپوزیسیون در حال تماس می باشند را باعث گردید  .   
۳- ممانعت از پخش اخبار مربوط به فرایند تشکیل شورای ملی در داخل کشور و استفاده از تمام رسانه های در اختیار و مورد تایید جمهوری اسلامی در خارج، به منظور تخریب افراد شرکت کننده در تشکیل فراخوان شورای
ملی و همچنین در رابطه با خنثی کردن خطر بالقوه خود شورای ملی ونیز ممانعت از اتحاد فراگیر حول آن،شایسته است، از برنامه موفق قدیمی یعنی تعریف از محمد رضا پهلوی در رسانه های خارج ، جهت انتقاد از فرزند وی استفاده نموده، این بار بالعکس، در قالب دلسوزی از رضا پهلوی ، تیشه به ریشه شورای ملی زده،.بعدا با پیشرفت این برنامه،  بتوان از شورای ملی علیه وی استفاده  و تبلیغ معکوس نمود.
 با توجه به مراتب فوق که عینا از اسناد واصله به کمپین منعکس شد،شایسته است هموطنان راه و روشی را که منجر به رهایی از نکبت جمهوری اسلامی گردد ،انتخاب نموده همواره این نکته را در نظر داشته باشند، که هر طیفی از سه طیف مطرح رژیم (احمدی نژاد.خامنه ای.اصلاح طلبان حکومتی) در انتخابات آتی پیروز شود. یا سیستم ریاستی به پارلمانی و انتصاب نخست وزیر منجر گردد ،علیه مردم و مخالف منافع ملی ایران بوده ، باید با اتحاد خود از فرصت (نهایی شدن پروژه ملی شورای ملی ایران ) واستفاده بهینه از فرصت طلائی تا انتخابات کذایی رژیم اسلامی در خرداد.این چند ماه پیش رو را تبدیل به آغاز پایان رژیم جمهوری اسلامی نماییم .باید یک بار دیگر خاطر نشان نمود امروز هر کس یا گروهی در جهت عکس حرکت اتحاد و همبستگی ملی ایرانیان برای براندازی رژیم عمل میکند. خواسته یا ناخواسته در راستای ثبات پایه های قدرت رژیم عمل و به آرامانهای ملت ایران خیانت نموده و در هر اقدام ضد بشری رژیم شریک است و آیندگان یک روز تکلیف خود و کشورشان را با این قبیل خائنین ملی روشن خواهند نمود  .
 
کمپین سفارت سبز
دفتر مرکزی: اسلو- نروژ
اسفند ماه ۱۳۹۱
مارس 2013 
Read more