۱۳۹۰ آذر ۲۴, پنجشنبه

بیانیه کمپین سفارت سبز در نقض حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی و شکایت به سازمان ملل و دادگاه جهانی رسیدگی به جنایت علیه بشریت


رژیم جمهوری اسلامی ایران در آستانه قرن 21 علیرغم جهانی شدن تمدن و فرهنگ بشری در عصر اینترنت و حصول به اوج تمدن در تلاش برای رفاه ، بهزیستی ، شاد زیستی بشر در دهکده جهانی متعلق به همه بشریت و گسستن زنجیرهای تبعیض، بی عدالتی ، لغو هر گونه شکنجه و اعدام و زندانی سیاسی و عقیدتی ، با تحمیل کشتار، شکنجه ، زندان، تجاوز، اعدام و تبعیض و بی رحمی علیه زنان ، کودکان ، اقوام و تابعین ادیان ، بمنظور تداوم حکومت عصر حجری خود ، سیاست الّنصر بالرّعب را بنا به فتوای رهبر(ولی فقیه) رژیم ، در داخل و دشمنی با جهان متمدن در خارج  و خرابکاری در اصول و حقوق صلح طلبانه و بشردوستانه ، در روابط بین المللی را در پیش گرفته است.
کمپین سفارت سبز مخالف آنچه که در حال حاضر در ایران می گذرد بوده ، رژیِم جمهوری اسلامی و در راس آن ولی فقیه را مسئول اقدامات جنایت علیه بشریت و کشتار جمعی ، زندان جمعی و اعدام جمعی آشکار و نهادن مردم ایران ، منطقه (سوریه،لبنان،افغانستان،عراق) و جهان (پرورش ،مغز شوئی وصدور ترویسم بین الملل در جهان) و نیز همکاری  رژیم با مافیای جهانی مواد مخدر، توسط مزدوران ولی فقیه دانسته ،   پشتیبانی خود را از اقدام انسان دوستانه سایر نیروها ومبارزان، در شکایت به نهادهای بین المللی علیه سران رژیم و محاکمه آنان بخاطر ارتکاب جنایت  علیه بشریت، اعلام می نماید.
کمپین سفارت سبز- دفتر مرکزی - اسلو
پانزدهم دسامبر دو هزار و یازده میلادی

Read more

بیانیه کمپین سفارت سبز در نقض حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی و شکایت به سازمان ملل و دادگاه جهانی رسیدگی به جنایت علیه بشریت

رژیم جمهوری اسلامی ایران در آستانه قرن 21 علیرغم جهانی شدن تمدن و فرهنگ بشری در عصر اینترنت و حصول به اوج تمدن در تلاش برای رفاه ، بهزیستی ، شاد زیستی بشر در دهکده جهانی متعلق به همه بشریت و گسستن زنجیرهای تبعیض، بی عدالتی ، لغو هر گونه شکنجه و اعدام و زندانی سیاسی و عقیدتی ، با تحمیل کشتار، شکنجه ، زندان، تجاوز، اعدام و تبعیض و بی رحمی علیه زنان ، کودکان ، اقوام و تابعین ادیان ، بمنظور تداوم حکومت عصر حجری خود ، سیاست الّنصر بالرّعب را بنا به فتوای رهبر(ولی فقیه) رژیم ، در داخل و دشمنی با جهان متمدن در خارج و خرابکاری در اصول و حقوق صلح طلبانه و بشردوستانه ، در روابط بین المللی را در پیش گرفته است.
کمپین سفارت سبز مخالف آنچه که در حال حاضر در ایران می گذرد بوده ، رژیِم جمهوری اسلامی و در راس آن ولی فقیه را مسئول اقدامات جنایت علیه بشریت و کشتار جمعی ، زندان جمعی و اعدام جمعی آشکار و نهادن مردم ایران ، منطقه (سوریه،لبنان،افغانستان،عراق) و جهان (پرورش ،مغز شوئی وصدور ترویسم بین الملل در جهان) و نیز همکاری رژیم با مافیای جهانی مواد مخدر، توسط مزدوران ولی فقیه دانسته ، پشتیبانی خود را از اقدام انسان دوستانه سایر نیروها ومبارزان، در شکایت به نهادهای بین المللی علیه سران رژیم و محاکمه آنان بخاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت، اعلام می نماید.
کمپین سفارت سبز- دفتر مرکزی - اسلو
پانزدهم دسامبر دو هزار و یازده میلادی
Read more