۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۴, چهارشنبه

بيانيه دانشگاه بوعلی سينا همدان برای ۲۵ ارديبهشت: در کنار دانشجويان اميرکبير و تهران ۲۵ ارديبهشت اعتراض خواهيم کرد

به نام آزادی

جنبش های آزادی خواهانه ی دانشجويی در طول قرن اخير همواره روح تازه ای به پويايی و حرکت های مردمی بخشيده است. در اين فضای خفقان و نا اميدی در ميان قشر های مختلف جامعه , دانشجويان می توانند به عنوان موتور محرک بار ديگر اميد را به جامعه خسته از استبداد تزريق کنند. متاسفانه بعد از انتخابات سال ۸۸ و اتفاقات بعد از آن فضای خفقان بيش از پيش بر دانشگاههای سراسر کشور و بالطبع بر دانشگاه بوعلی سينا حاکم گشته است.

ما جمعی از دانشجويان سبز دانشگاه بوعلی سينا همدان از تمامی دانشجويان و اساتيد آزادی خواه اين دانشگاه می خواهيم با دانشجويان دانشگاه تهران و امير کبير همراه شوند و در روز ۲۵ ارديبهشت به اين حرکت اعتراضی پيوسته و کلاسهای درس را تعطيل کنند.

همچنين از فعالين دانشجويی با گرايشهای سياسی و فکری مختلف و دانشجويان سبز اين دانشگاه درخواست ميکنيم با توجه به امنيتی بودن شديد فضای اين دانشگاه و احاطه کامل نيرو های امنيتی دانشجويان ديگر را به هر طريق ممکن از اين حرکت اعتراضی آگاه سازند. از دانشجويان ساير دانشگاههای کشور هم درخواست می کنيم به اين حرکت اعتراضی بپيوندند.اميدواريم با حمايت دانشجويان سراسر کشور در اين روز سکوت مطلق دانشگاه را فرا بگيرد!

جمعی از دانشجويان سبز دانشگاه بوعلی سينای همدان - ۱۴ ارديبهشت

Read more