۱۳۹۴ شهریور ۲۳, دوشنبه

شرایط کشور پس از توافق هسته ای

از دیدگاه اعضای کمپین سفارت سبز، پس از قبول توافق هسته ای از سوی حاکمان اسلامی در ایران ، از آن جهت که حاکمیت از هر تحولی که رابطه مستقیم با بهبود شرایط مردم کشور دارد ، نگران است نه تنها مانند گذشته حقوق و آزادی های مردم و آزادی زندانیان سیاسی را پایمال می کند بلکه همچنان به جو خشونت و زور و سرکوب مخالفان دامن خواهد زد. 
در چنین شرائطی بعید بنظر میرسد که حاکمیت اجازه دهد با اجرائی شدن توافق وین و پایان تحریم های غرب امکانات جدی برای سرمایه گذاری های خارجی و رونق اقتصاد به درجه ممکن و لازم صورت پذیرد. 
لذا، توافق هسته ای اگر هم به اجرا درآید کمک قابل توجهی به حل سایر مشکلات کشور، که یکی از آنها اقتصاد نابسامان است، نخواهد کرد. مشکلات "جمهوری اسلامی" اساسی تر از آن است که این توافق بتواند ضامن بقای آن گردد. 
حاکمان جمهوری اسلامی که خود را متولی اسلام در جهان قلمداد میکنند، در عمل بارها نشان داده اند که حفظ و گسترش امتیازات و منافع فردی و گروهی برایشان در درجه اول اهمیت قرار دارد.
نگاهی به گفته های علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و سایر اعضای بیت ایشان هر بار روشن تر از پیش نشان میدهد که آنها تا چه حد با مسائل مردم و کشور بیگانه اند و اینکه بهبود وضعیت کشور و زندگی مردم جائی در افکار ایشان ندارد. 
متاسفانه علیرغم ۳۷ سال تجربه اين نظام و شکست های مفتضحانه آن در تقریبا ًهمه زمینه ها، هنوز برخی گروههای سياسی توجه ندارند که این مشکلات سیستماتیک اند و حاصل رفتار این یا آن فرد و گروه نمی باشند. اشکال اساسی این نظام، دخالت دین در حکومت و نفی حاکمیت مردم است که نتیجه اش جز یک حکومت خودکامه و سرکوبگر نمیتواند باشد. 
ما اعضای کمپین سفارت سبزمجدداً اعلام می داریم که خواهان استقرار حاکمیت ملت و جدائی دین از حکومت میباشیم . ما ادامه جمهوری اسلامی را منافی منافع ایران میدانیم و اطمینان داریم که مردم ایران تا استقرار آزادی و دمکراسی در این مملکت از پای نخواهند نشست. در این مبارزات ما ، مانند همیشه مبارزات مدنی و بدور از هرگونه خشونت را پیشنهاد میکنیم. 

کمپین سفارت سبز
دفترمرکزی اسلو
Read more