همیشه حاضر بودیم و خواهیم بود .

یازدهم اردیبهشت نزدیک است.

یازده اردیبهشت روز فریاد …

میرحسین موسوی : یادمان باشد که در این راه، شکست نیست، اما صبر و استقامت فراوان، و عدم ترس از پرونده سازی و سایر اقدامات سرکوبگرانه ضروری است.

یادمان نرود که همه باهم می گفتیم نترسید نترسید ما همه با هم هستیم.