۱۳۹۲ خرداد ۶, دوشنبه

دیپلماسی وروابط خارجی بیت رهبری از زبان مشاور ارشد خامنه ای

برای ملت بزرگ ایران جای تاسف است که این چنین افرادی برای سیاست خارجی کشورنظرمی دهند .
Read more