۱۳۹۲ شهریور ۱۱, دوشنبه

محکومیت رژیم های تهران و بغداد در کشتار پناهندگان مقیم کمپ اشرف


کشتار جمعی انسان ها آنهم در کمپ پناهندگان ،به هر گروه و نحله فکری و عقید تی که متعلق باشند محکوم و از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است.

کمپین سفارت سبز کشتار هموطنان بیدفاع و پناهنده در کمپ اشرف ،توسط رژیم های  تهران و بغداد را، محکوم نموده ،توجه سازمانها و محافل  حقوق بشررا به این جنایت آشکار و ضد بشری جلب نموده ،تقاضای بررسی،دفاع از حقوق بیگناهان،توقف و خاتمه دادن باین قبیل جنایات سیستماتیک را خواستار است.
کمپین سفارت سبز
دفتر مرکزی اسلو- نروژ
  حقوق بشررا به این جنایت آشکار و

ضد بشری جلب نموده ،تقاضای بررسی،دفاع از حقوق بیگناهان،توقف و خاتمه دادن باین قبیل جنایات سیستماتیک را خواستار است 
Read more