۱۳۸۹ بهمن ۲۴, یکشنبه

این صدای نسل امروز ایران است که دیگر تحمل دیکتاتوری را ندارند.

Read more

پیش به سوی 25 بهمن برای نابودی دیکتاتور ایران ، همه با هم ما می توانیم .

Read more

صدای مرگ بردیکتاتور در کنسرت سفارت ایران در مالزی

Read more