۱۳۹۱ اسفند ۱۸, جمعه

توطئه جدید حکومت اسلامی برای خنثی کردن برنامه فرایند تشکیل شورای ملی ایران

بر اساس اطلاعات بدست آمده از همکاران کمپین سفارت سبز در داخل و خارج کشور بر مبنای یک گزارش خیلی محرمانه که از سوی نهادهای امنیتی حکومت اسلامی تهیه و در اخیتار بیت رهبری نظام اسلامی قرار کرفته است. به صراحت عنوان گردیده، که تنها آلترناتیوهای موجود، که قابلیت ایجاد تحرک ،در میان اقشار مختلف مردم را دارا می باشند و می توانند برای ثبات جمهوری اسلامی ،خطر آفرین باشند ،عبارتند از : 

الف ) شورای ملی ایران ، که هم اکنون فرایند تاسیس آن، با اعلام  فراخوانی در حال انجام بوده و محوریت آن، با رضا پهلوی و برخی از عناصر جدا شده ازنظام جمهوری اسلامی می باشد.
ب) گروه مجاهدین خلق، که البته دارای پایگاه مردمی در داخل و خارج نبوده و فقط به لطف پول های رژیم صدام حسین توانسته اند. تشکیلات خود را تاکنون منسجم نگهدارند .تنها می توانند وسیله ای در دست دول خارجی جهت تحمیل رژیمی وابسته بعنوان جایگزین نظام عمل نمایند .
با توجه به این خطر بالقوه ،کمیته مشترک مسئول ،شامل وزارت خانه های امور خارجه ،ارشاد،اطلاعات با همکاری سپاه باید تدابیر زیررا  اتخاذ  و اقدام نماید:
۱- باید با انجام اقدامات لازم از نزدیک شدن وهمراه گردیدن این دو تشکل به هم  جلوگیری بعمل آید. البته تضادهای  بین آنها ونیز اقدامات نیروهای نظام در داخل و خارج از کشور، سبب گردیده است ،که تاکنون مانع ازاین مهم یعنی اتحاد این دو گردیده وباید به این برنامه ها در همین راستا کماکان ادامه داده شود . 
۲- با تهیه فیلم ها و برنامه هائی همچون الماس فریب و مثلث ، برخی گروه های کوچک اپوزیسیون ، که نزد اذهان عمومی در داخل و خارج از کشور، شناخته شده نبوده و همچنین در عرصه حرکت اعتراضی مردم نمی توانند موثرواقع شوند را  تبلیغ ومطرح کرد. تا از یک سو مانع محبوبیت شورای ملی و اتحاد اپوزیسیون حول آن گردیده  و از سوی دیگر نسبت به تخریب و ترور شخصیت عناصرو افرادی که از ادامه همکاری با حکومت اسلامی خوداری کرده اند وهم اکنون  با گروه های اپوزیسیون در حال تماس می باشند را باعث گردید  .   
۳- ممانعت از پخش اخبار مربوط به فرایند تشکیل شورای ملی در داخل کشور و استفاده از تمام رسانه های در اختیار و مورد تایید جمهوری اسلامی در خارج، به منظور تخریب افراد شرکت کننده در تشکیل فراخوان شورای
ملی و همچنین در رابطه با خنثی کردن خطر بالقوه خود شورای ملی ونیز ممانعت از اتحاد فراگیر حول آن،شایسته است، از برنامه موفق قدیمی یعنی تعریف از محمد رضا پهلوی در رسانه های خارج ، جهت انتقاد از فرزند وی استفاده نموده، این بار بالعکس، در قالب دلسوزی از رضا پهلوی ، تیشه به ریشه شورای ملی زده،.بعدا با پیشرفت این برنامه،  بتوان از شورای ملی علیه وی استفاده  و تبلیغ معکوس نمود.
 با توجه به مراتب فوق که عینا از اسناد واصله به کمپین منعکس شد،شایسته است هموطنان راه و روشی را که منجر به رهایی از نکبت جمهوری اسلامی گردد ،انتخاب نموده همواره این نکته را در نظر داشته باشند، که هر طیفی از سه طیف مطرح رژیم (احمدی نژاد.خامنه ای.اصلاح طلبان حکومتی) در انتخابات آتی پیروز شود. یا سیستم ریاستی به پارلمانی و انتصاب نخست وزیر منجر گردد ،علیه مردم و مخالف منافع ملی ایران بوده ، باید با اتحاد خود از فرصت (نهایی شدن پروژه ملی شورای ملی ایران ) واستفاده بهینه از فرصت طلائی تا انتخابات کذایی رژیم اسلامی در خرداد.این چند ماه پیش رو را تبدیل به آغاز پایان رژیم جمهوری اسلامی نماییم .باید یک بار دیگر خاطر نشان نمود امروز هر کس یا گروهی در جهت عکس حرکت اتحاد و همبستگی ملی ایرانیان برای براندازی رژیم عمل میکند. خواسته یا ناخواسته در راستای ثبات پایه های قدرت رژیم عمل و به آرامانهای ملت ایران خیانت نموده و در هر اقدام ضد بشری رژیم شریک است و آیندگان یک روز تکلیف خود و کشورشان را با این قبیل خائنین ملی روشن خواهند نمود  .
 
کمپین سفارت سبز
دفتر مرکزی: اسلو- نروژ
اسفند ماه ۱۳۹۱
مارس 2013 

۱ نظر: