۱۳۹۰ تیر ۲, پنجشنبه

سکوت و مماشات مجمع روحانیون مبارز ،در رابطه با کشتار مردم سوریه ،توسط رژیم بشار اسد

بار دیگر روحانیت مستقل و و غیر درباری در بزنگاه تاریخ و مقطعی حساس از اوضاع منطقه و جهان مورد قضاوت مردم کشورمان ایران، قرار گرفته است.یک طرف رژیم های تا دندان مسلح خودکامه اند، که برای حفظ ثروت و امکانات و قدرت خود از کشته پشته می سازند و سوی دیگر ،مردمی مظلوم ،تحقیر شده و منکوب قدرت فاسد زمانه ،که به قیمت خون و حتی جان خود، جهت حصول کشورشان به دموکراسی و آزادی و عدالت و رهایی خود و نسل های آینده از فساد و ستم و تبعیض ،مبارزه می کنند.مقطعی از تاریخ ،که در آن فرهیختگانی چون نائینی ها ،شریعتمداری ها و منتظری ها،با پشت کردن به قدرت و پیوستن به مردم ،دوش به دوش آنان ،علیه قدرت مداران و جیره خواران آن ،همچون فضل الله نوری ها، مبارزه نموده و در غایت امر، به حکم تاریخ ،پیروزی نهایی را به مردم خود بارمغان آورده و نام نیکی از خود، در تاریخ به یادگار می گزارند.اکنون نگاه مردم ایران و منطقه نیز به مجمع روحانیون مبارز است.اولین نکته ای که در ذهن مردم متبادر می شود ،این است ،چرا این مجمع که زمانی دبیرکل آن مبتکر گفتگوی تمدن ها بود ،در مورد فجایعی که علیه مردم آزاده و مبارز و شجاع سوریه ،توسط یک حاکم جبار و خون آشام می رود، عکس العملی در خور و شایسته، نشان نمی دهد؟چرا به حکم حق ،علیه حمام خونی که رژیم فاسد سوریه ،علیه مردم مظلوم و بیگناه این کشور راه انداخته ،موضعگیری نمی کند؟آیا در دنیای عصر حاضر مردمان و دولتمردانی را سراغ دارید که علیه این ظلم و ستم موضعگیری نکند؟ پس این سکوت و محافظه کاری مجمع روحانیون مبارز در مورد فجایع سوریه چیست؟ بدیهی است در چنین مقطعی کسی از جامعه روحانیت ،که همه امکانات کشور را مصادره و به یغما برده و بخاطر حفظ همین ثروت و امکانات و قدرت غصبی خود،آزادی و دموکراسی معهود ،به مردم ایران را ،تبدیل به فساد و تباهی و حصر و زندان و تبعید و شکنجه و تجاوز و اعدام و مرگ حقوق بشر ،در ایران نموده است.انتظار موضعگیری علیه رژیم فاسد و قاتل بشار اسد را ندارد.چون می داند یکی از کلیدهای گشایش قفل درب آزادی بروی ملت ایران سقوط رژیم جبار و ستمگر بشار اسد است.آیا مجمع روحانیون مبارز نیز اندیشه مشابهی را در ذهن خود پرورش داده و بازگشت به قدرت به هر بهایی را انتظار می کشد؟ تا با حفظ رژیم فوق پنجه خون آلود اختاپوسی خود را همچون ولی فقیه حاضر،بار دیگر برای کسب قدرت بیشتر ،حواله مردمان بیگناه منطقه نماید؟ با توجه به مراتب فوق ،کمپین سفارت سبز ،این سکوت مجمع روحانیون مبارز را همسو با زیاده طلبی های اصلاح طلبان حکومتی و توطئه های جاری آنها علیه مردم دانسته ،آنرا محکوم نموده و خاطرنشان می سازد : نسل های آینده در حافظه تاریخی خود هرگز چنین مماشاتی را با صاحبان قدرت ،توسط جامعه روحانیون مبارز نخواهند بخشید.
کمپین سفار سبز
دفتر مرکزی-اسلو
نروژ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر