۱۳۸۹ اسفند ۱۹, پنجشنبه

گفتگوی صدای آمریکا با یکی از فعالین در ایران: مردم سرنگونی میخواهند نه اصلاحات

۱ نظر:

  1. سایت خودنویس ظاهراً دروغی از سوی شما نوشته که خیلی نگران کننده است. لطفاً بخوانید:
    http://www.khodnevis.org/persian/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA/11757-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2.html

    پاسخحذف